Za potrebe VP Pupin, kako bi se što bolje analizirali svi mogući uticaji ovog projekta na životnu sredinu, investitor je angažovao konzorcijum stručnih lica iz različitih oblasti kako bi izvršili monitoring stanja životne sredine, analizirali na taj način dobijene podatke i na osnovu toga izradili Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Uzimajući u obzir vrstu projekta (vetropark) kao i lokaciju na kojoj se planira izgradnja projekta, najviše pažnje je posvećeno analizi mogućih uticaja na faunu ptica i slepih miševa na lokaciji, nivo buke u životnoj sredini, vizuelni uticaj i tzv. efekat treperenja senke, arheološko nasleđe, kao i uticaj na ostale činioce životne sredine kao što su npr. zemljište, vode, vazduh i dr.

Ukoliko bi ovim putem bili identifikovani mogući negativni uticaji onda se studijom predviđaju i mere za sprečavanje ili ublažavanje tih uticaja.

Saglasnost na studiju (i eventualne predviđene mere za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja) izdaje nadležni pokrajinski organ i investitor je trenutno u postupku ishodovanja ove saglasnosti. Kada ovaj postupak bude okončan Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu će biti objavljena na ovom mestu.

Takođe, investitor će blagovremeno obaveštavati javnost o planiranim radovima ili transportu komponenti vetroturbina do same lokacije, kao i o svim drugim stvarima koje će se javljati tokom realizacije projekta a mogu da imaju uticaj na lokalnu zajednicu.EnglishHebrewSerbian