VETROPARK PUPIN

 

Nakon uspešne realizacije projekta vetropark Kovačica a koji je počeo sa radom jula 2019. godine, na predmetnom području se planira izgradnja još jednog projekta – vetroparka Pupin. Nosilac ovog projekta je privredno društvo Enlight K2-Wind doo koje se bavi razvojem projekata u oblasti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

 

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja vetroaprka Pupin nalazi se u jugozapadnom Banatu i pripada teritoriji opštine Kovačica, između naseljenih mesta Kovačica, Padina i Debeljača. Predmetna lokacija i njena šira okolina predstavljaju ravničarski predeo sa preovlađujućim elementima oranica i atarskih puteva sa nekoliko sporadičnih šumskih zasada male površine.

 

Planirano je da se vetropark Pupin sastoji od maksimalno 16 vetroturbina, pojedinačne nazivne snage do maksimalno 5,9 MW, odnosno ukupne maksimalne snage vetroparka do 94,4 MW. Osim samih vetroturbina i njima pripadajuće infrastrukture, što se pre svega odnosi na pristupno-manipulativne platoe i povezujuću kablovsku mrežu, planirana je i rekonstrukcija atarskih puteva na predmetnom području u dužini od oko 20 km, dok će se priključenje vetroparka na prenosnu mrežu izvršiti preko već postojeće trafostanice vetroparka Kovačica. Investiciona vrednost ovog projekta iznosi oko 100 miliona €.

 

Projekat se trenutno nalazi u fazi izgradnje, nakon što su sprovedene analize svih činilaca i mogućih uticaja i ishodovan pretežni deo neophodnih saglasnosti, dozvola i odobrenja kao i pripremljena sva planska i projektna dokumentacija. Sama izgradnja bi, po redovnom toku stvari, trebalo da traje oko godinu dana tako da se puštanje elektrane u pogon očekuje polovinom 2025. godine.

 

U toku izgradnje biće angažovano više domaćih kompanija, kao i kompanija iz regiona, a planirani broj radnika će najverovatnije varirati u zavisnosti od faze izgradnje između 50 do 200 angažovanih radnika različitih profila. Nakon puštanja elektrane u rad, biće neophodno angažovanje osposobljene radne snage na poslovima redovnog održavanja, tako da će ukupno biti angažovano i više od 10 stalnozaposlenih radnika.

 

Takođe, s obzirom da za vreme same izgradnje očekujemo aktivan angažman više stotina radnika u razdoblju od preko godinu dana, može se očekivati da će u istom tom periodu doći do značajnog povećanja aktivnosti i potrošnje na području oko projekta (smeštaj za radnike, konzumacija dobara u ugostiteljskim objektima, generalna potrošnja, isl.).

Svakako, povećavanjem ekonomske aktivnosti i pratećih usluga, može se očekivati indukovanje otvaranja značajno većeg broja stvarnih radnih mesta nastalih usled realizacije navedenog projekta.

EnglishHebrewSerbian